Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środowisko geograficzne

Gmina Trzebnica położona jest w północno‐wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko‐wiejską o powierzchni 200,2 km2. Graniczy ona: od wschodu z Gminą Zawonia; od zachodu z Gminami: Oborniki Śląskie, Prusice; od północy z Gminami Milicz, Żmigród; od południa z Gminami Długołęka, Wisznia Mała. Gmina leży na terenie niejednolitym morfologicznie. Północ Gminy tworzy Kotlina Żmigrodzka, a południe – Wzgórza Trzebnickie.

 

Wzgórza Trzebnickie

Wzgórza Trzebnickie stanowią środkową część Wału Trzebnickiego. Tworzą wyraźny łuk otaczający od południa Kotlinę Żmigrodzką dochodząc w Farnej Górze do 257 m n.p.m. Trzebnica znajduje się pośrodku Wzgórz Trzebnickich, które tworzą pas wzniesień morenowych ciągnący się przez około 60 km. Główny Wał Wzgórz Trzebnickich zaznacza się wyraźnie i jest otoczony obszarami nizinnymi – od południa pradoliną Odry i od północy pradoliną Baryczy.

Wzgórza Trzebnickie wraz ze Wzgórzami Twardogórskimi potocznie nazywane są Kocimi Górami. Najwyższym wzniesieniem górującym nad miastem, z którego rozciąga się malownicza panorama na miasto jest Winna Góra (219 m n.p.m), zwana potocznie Kocią Górą lub Kociakiem.

Powstanie lessów trzebnickich datuje się na ostatnie zlodowacenie oraz prawdopodobnie na schyłkową fazę zlodowacenia Warty. W tym regionie, między Malczowem a Droszowem, położona jest Ciemna Góra (258,3 m n.p.m.) będąca najwyższym wzniesieniem Wzgórz Trzebnickich. Jest ona jednocześnie najwyższym punktem w Gminie. Ze szczytu rozciąga się widok na południe, na wieś Droszów i widoczną ponad Pasmem Południowym Wzgórz Ślężę i dalej na całe Sudety.

Gmina Trzebnica, zwłaszcza jej południowa część posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Charakterystyczne jest tu występowanie wielu pagórków morenowych o znacznym nachyleniu oraz głębokich wąwozów o bardzo stromych stokach. Ta część gminy posiada dobre gleby uprawne, co spowodowało rozwój rolnictwa, a zwłaszcza sadownictwa.

 

Tereny leśne

Zróżnicowana rzeźba terenu gminy Trzebnica, pomimo znacznego odlesienia jej obszaru – lesistość wynosi jedynie ok. 14 % - stwarza warunki do egzystencji wielu rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych i chronionych gatunków roślin naczyniowych.

Największy kompleks leśny miasta to rozłożysty teren Lasu Bukowego. Ten zwarty kompleks leśny o obszarze około 60 ha przylega od południowego wschodu do Trzebnicy. W przeszłości część lasu pełniła rolę parku zdrojowego, położonego w bliskim sąsiedztwie rozwijającego się uzdrowiska, gdzie można było skorzystać z małej gastronomii i posłuchać organizowanych koncertów muzycznych. Kuracjusze wypoczywający w uzdrowisku doceniali jego specyficzny i korzystny dla zdrowia mikroklimat.

Na krańcu powiatu trzebnickiego, w południowo-wschodniej części Gminy na zboczach zwanych Bucznikiem znajduje się rezerwat przyrody Las Bukowy w Skarszynie. Został powołany na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony naturalnego lasu bukowego.

Rezerwat stanowi leśną enklawę wśród gruntów rolnych i obszarów zabudowanych. Zajmuje powierzchnię 23,7 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego z interesującymi oraz rzadkimi roślinami zielnymi. Rosną tu ponad stuletnie okazy buka zwyczajnego, dębu bezszypułkowego, grabu, lipy oraz rzadkie gatunki roślin zielnych.

Gmina w całości wchodzi w skład strefy obszarów rolno‐leśnych z dominującymi funkcjami ochronny walorów środowiska oraz turystyczno-rekreacyjnymi. Rolniczo-sadowniczy charakter gminy jest uzupełniany w ostatnich latach przez liczne inwestycje, wykorzystujące potencjał gminy i jej mieszkańców. Atrakcyjne ukształtowanie terenu gminy oraz liczne walory turystyczne wpływają na rozwój sportu i rekreacji, jak i różnych form turystyki w regionie.

 

Klimat

W okolicach Trzebnicy występuje łagodny, umiarkowanie ciepły i wilgotny klimat. Ważną cechą klimatu trzebnickiego jest jego duża zmienność i aktywność atmosferyczna, szczególnie w okresie zimowym poprzez spore skoki ciśnienia atmosferycznego, wahania temperatury oraz zmienność wilgotności powietrza.

Potwierdzone zostały parametry bioklimatyczne spełniające normy klimatyczne oraz parametry sanitarne powietrza, które w całości odpowiadają normom zastosowanym dla uzdrowisk. Klimat Trzebnicy ma właściwości lecznicze i profilaktyczne w odniesieniu do chorób układu krążenia, narządów ruchu, stanów pourazowych i zaburzeń przemiany materii, a dodatkowo poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne i terenowe może wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego.

 

 

Wersja XML